କଅଁଳା ଗାଈ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କଅଁଳା ଗାଈ
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kaañḻā gāī

ଦେ. ବି. (ସଂ. କୋମଳ+ଗାଭୀ) —

ୟେଉଁ ଗାଈ ଅଳ୍ପଦିନ ହେଲା ପ୍ରସଋOକରିଅଛି —A cow which has recently given birth to a calf.