କକ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କକ
ଉଚ୍ଚାରଣ: kaka

ଗ୍ରା. ବି. (ଶିଶୁଭାଷା; ସଂ. କୋକ) —

ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ନିମନ୍ତେ କଳ୍ପିତ ଭୟଙ୍କର ଜୀବ — An imaginary being invoked by elders to frighten children to submission.