କ୍ଷିପ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କ୍ଷିପ (ଧାତୁ) —
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kshipa (root)

ସଂ —

୧: ଫିଙ୍ଗିବା — ୧. To throw; to discharge

୨: ପକାଇବା —୨. To cast.

୩: ଉପରେ ରଖିବା —୩. To place or put upon.

୪: ହତ୍ୟା କରିବା —୪. To kill; to slay.

୫: ଡ଼ିପାଜିଟ୍ କରିବା —୫. To deposit.

୬: ସଂଲଗ୍ନ କରିବା —୬. To fix; to attach.

୭: ବିନାଶ କରିବା —୭. To destroy.

୮: ହରଣ କରିବା —୮. To take away.

୯: ନାମଞୁର କରିବା —୯. To reject.

୧: ଅପମାନ କରିବା —୧୦. To insult.

୧୧: ଗାଳିଦେବା —୧୧. To rebuke; to abuse.

୧୨: ଢାଳିବା —୧୨. To pour out.

୧୩: ଚାରି ଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚିବା — ୧୩. To strew; to diffuse.

୧୪: ଆଘାତ କରିବା —୧୪. To strike.