ପଗଳାମି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ପଗଳାମି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ପଗଳାପଣ, ପଗଳା ପଣିଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ବଙ୍ଗଳାରୁ ଅନୁକୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ବାତୁଳତା — Madness; lunacy.