ରକ୍ତ ଗରମ ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ଗରମ ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ରକ୍ତ ଚହଟିବା—ଅନ୍ୟରୂପ]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ଲକ୍ଷଣାର୍ଥ) ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧରେ ଅସ୍ଥିର ହେବା; ପିତ୍ତ ଚହଟିବା — ୧. (figurative) Being in a fit of rage.
୨. ବାତୁଳ ହୋଇଯିବା —୨. Becoming mad.