ରକ୍ତ ବିକାର

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ରକ୍ତ ବିକାର

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ରକ୍ତ ବିକୃତ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ରକ୍ତ ଦୂଷିତ ହେବା ଅବସ୍ଥା Deteriorated condition of the blood of the system; cachemia.