ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ଵ ବିହାରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
(ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ବ ବିହାରୀ ରୁ ଲେଉଟି ଆସିଛି)
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

ଉଇକିକଥା ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଥିବା ଅନେକ କଥାର ଏକ ଭଣ୍ଡାର:

Wikiquote