କଂଶକଚଡ଼ା ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଶବ୍ଦାର୍ଥ:

କଂଶକଚଡ଼ା ଦେବା
ଉଚ୍ଚାରଣ: Kaṁṡakachaṟḍ̠ā debā

ଦେ. କ୍ରି —

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପରୁ ଟେକି ତଳକୁ କଚି ଦେବା —To dash or fell down a person on the ground.