ଟହଲ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟହଲ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ବ୍ୟଙ୍ଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଲିବା — To walk up and down aimlessly.ଟହଲ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟହଳିବା; ଧୀରଭାବରେ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଚାଲିବା