ଦଂଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଂଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଦନ୍ଶ୍ ଧାତୁ=କାମୁଡ଼ିବା=କର୍ତ୍ତୃ. ଅ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ବନମକ୍ଷିକା; ଡାଉଁଶ —୧. A gadfly.
୨. (+କରଣ. ଅ)—ଦନ୍ତ — ୨. Fang; tooth.
୩. ସାଞ୍ଜୁ —୩. Armour.
୪. ନାହୁଡ଼ —୪. Sting of an insect.
୫. ସଣ୍ଡୁ ଆସି —୫. Pincers.
୬. (ଭାବ. ଅ)—ଦୋଷ —୬. Fault.
୭. ଦଂଶିବା; କାମୁଡ଼ିବା; ଦଂଶନ — ୭. Biting; a bite.

ସେହିକ୍ଷଣି ସେ ସାପ କଲା ତାଙ୍କୁ ଦଂଶ—କୁଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବନ

୮. ଖଣ୍ଡନ —୮. Cutting.
୯. (+କର୍ତ୍ତୃ. ଅ)—କୁକୁର —୯. A dog.
୧. ପୋକ —୧୦. Insect.
୧୧. (+ଭାବ.ଅ) ନାହୁଡ଼ ମାରିବା — ୧୧. Stinging (M.W.)
୧୨. (+କର୍ମ. ଅ) କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନ; ଦଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ — ୧୨. The place bitten (M.W.)
୧୩. (+କର୍ତ୍ତୃ. ଅ) ରାଗସ୍ୱାଦ — ୧୩. Pungency (M.W.)
୧୪. (+ଭାବ. ଅ) ସାପ କାମୁଡ଼ା — ୧୪. Snake-bite (M.W.)
୧୫. ମଣିରତ୍ନାଦିରେ ଲକ୍ଷିତ ଦୋଷ — ୧୫ A flaw in a jewel (M.W.)
୧୬. (+କର୍ତ୍ତୃ. ଅ) ମଶା —୧୬. Gnat (M.W.)