ନଗଦା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଗଦା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ମୂଲିଆ ପ୍ରତିଦିନ ନଗଦ ମଜୁରୀ ନେଇ ମୂଲ ଲାଗେ —(a labourer) Who works on the system of daily payment of his wages; journeyman (labourer).