ଭଜା ମୁଗ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଭଜା ମୁଗ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ବିପରୀତ—କଞ୍ଚାମୁଗ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଭର୍ଜିତ ମୁଦ୍ଗ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ମୁଗ ରଗଡ଼ା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଜା ହୋଇଥାଏ; ମୁଗ —Pulse fried before being split.