ମଇଁଷି ଘିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମଇଁଷି ଘିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ମହିଷ+ଘୃତ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମଇଁଷି ଦୁଧରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘୃତ —Ghee made from buffalo- milk.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏହିପରି ମଇଁଷି ଦୁଧ, ମଇଁଷି ଦହି ଶବ୍ଦମାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ]