ଟିକରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଟିକରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)
  • (file)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟିକର (ଦେଖ) - Tikara (See)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ତୋକ) ଅଳ୍ପପରିମିତ — ୧. Of small dimensions; petty.
୨. ଟିକର (ଦେଖ) - — ୨. Tikkara (See)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ହୁଙ୍କା —Ant hill.

(ଯଥା—ଉଇଟିକରା)