ନଖ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ନଖ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନଖାଇବା ୧/୨: (ଦେଖ) - Nakhāibā ୧ and ୨ (See)ନଖ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ରାମ୍ପୂଡ଼ିବା; ନଖଦ୍ୱାରା ରାଞ୍ଚୁଡ଼ିବା