ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୯/ଅଗଷ୍ଟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠିକିରି‌

ଉଚ୍ଚାରଣ: Ṭhikiri
ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ

  1. ତାସ୍‌ଖେଳରେ ନାଲିରଙ୍ଗ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଆକାରର ତାସ୍; ରୁହିତନ୍
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?