ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୧୯/ମଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ମୃଣ୍ମୟ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Mṛuṇmaya
ସ୍ତ୍ରୀ: ମୃଣ୍ମୟା
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ମୃଦ୍=ମାଟି+ବିକାରାର୍ଥେ. ମୟ
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ (ପୁଲିଙ୍ଗ)

  1. ମୃତ୍ତିକାନିର୍ମିତ
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?